دومین شماره مجله الکترونیکی بیمه مارکتینگ منتشر شد ! دریافت مجله

درآمد حاصل از فروش بیمه های عمر چقدر است؟!

درآمد حاصل از بیمه های عمر چقدر است؟

حامد عسگری مقالات عمومی   ۶۸ نظر

امروز شاهد یکی از عجیب ترین و غیر قابل باور ترین اتفاقی بودم که از سال ۱۳۸۹ تاکنون که به کار آموزش بازاریابی و فروش بیمه های عمر مشغول هستم، مقابل چشمانم رخ داد! در یک کارگاه ۸۵ نفره شامل نمایندگان بیمه یک شرکت بیمه بسیار بزرگ، دقیقاً ۳۹ نفر اصلاً نمی دانستند کارمزد دقیق در بیمه های عمر چقدر است و چگونه محاسبه و پرداخت می شود! شاید این موضوع برای بسیاری از نمایندگان شرکت های بیمه خصوصی که مدتهاست قسمت اعظم درآمدشان از جانب فروش بیمه های عمر تأمین می شود، پیش پا اُفتاده و حل شده باشد، اما امروز متوجه شدم که آنچه برای من و شما جزو بدیهیات تلقی می شود برای عده دیگری از نمایندگان و بازاریابان بیمه، کاملاً ناشناخته است…

برای همین تصمیم گرفتم به محض بازگشتن به دفتر کارم، این مقاله را بنویسم. این شما و این هم جزئیات و نحوه محاسبه و پرداخت کارمزد و میزان درآمدزایی در بیمه های عمر برای یک نماینده بیمه جنرال:

مطابق با آیین نامه ۶۸ بیمه های عمر و زندگی، کارمزد بیمه های عمر هم اکنون در شرکت های بیمه فعال در کشور به یکی از دو روش زیر محاسبه و پرداخت می شود:

روش اول:

۷۵ درصد از حق بیمه پرداختی در سال اول (به شرط اینکه از ۳۰ در هزار سرمایه بیمه نامه تجاوز نکند)، به عنوان کارمزد بیمه عمر به نماینده جنرال پرداخت می شود. ترتیب پرداخت (مطابق با آیین نامه ۸۳) به این صورت است که ۴۰ درصد از این ۷۵ درصد، در ابتدای ماه بعدی به نماینده پرداخت می شود. ۴ بخش ۱۵ درصدی نیز طی سال های دوم تا پنجم به نماینده پرداخت می شود. در کنار این، هر سال تا پایان مدت زمان قرارداد بیمه نامه عمر و یا تا سالی که بیمه گذار نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام می کند نیز ۳ یا ۴ درصد از کل حق بیمه وصولی، به عنوان هزینه پیگیری و… به نماینده پرداخت می شود.

*توجه ۱: در فصل سوم (ماده ۸ – بند ج) آیین نامه ۶۸ و در فصل دوم (ماده ۱۰ – بند ج) آیین نامه ۸۳ قید شده که بین ۳۰ در هزار سرمایه فوت بیمه نامه یا ۷۵ درصد حق بیمه وصولی سال اول، هرکدام که کمتر باشد به عنوان کارمزد منظور خواهد شد. بنابراین ملاک محاسبه کارمزد در بیمه های عمر، درواقع سرمایه فوت بیمه نامه و نه حق بیمه وصولی می باشد. اما چنانچه ضریب سرمایه فوت بیمه نامه عمر را حداکثر حالت ممکن درنظر بگیرید (که در بسیاری از شرکت ها، ۲۵ برابر حق بیمه سال اول می باشد) ۳۰ در هزار سرمایه فوت در سال اول با ۷۵ درصد حق بیمه وصولی سال اول برابر خواهد بود. لذا با پیش فرض قراردادن اینکه سرمایه فوت در بیمه نامه های صادرشده، حداکثر میزان ممکن است و به جهت سهولت در محاسبه کارمزد، ما ۷۵ درصد حق بیمه وصولی را به عنوان ملاک محاسبات خود در ادامه این مقاله، قرار داده ایم . بدیهی است که اگر شما به هر دلیلی، سرمایه فوت کمتری برای بیمه نامه منظور نمایید، می بایست ۳۰ در هزار سرمایه فوت را به عنوان کارمزد بیمه نامه عمر در نظر بگیرید.

*توجه ۲: در فصل دوم – ماده ۱۰ – بند “ج” آیین نامه ۸۳ صراحتاً قید شده کارمزد بیمه های عمر و سرمایه گذاری به صورت یک بخش ۴۰% و چهار بخش ۱۵% قابل پرداخت می باشد. به علاوه ۳% حق بیمه وصولی هرسال به عنوان هزینه های وصول. با اینکه آیین نامه ۸۳ لازم الاجراست و ملاک محاسبه حق بیمه قرار گرفته است، اما متأسفانه هم چنان برخی از شرکت های بیمه با تکیه بر ماده ۸ – بند “ج” آیین نامه ۶۸ بیمه های زندگی، از روش یک بخش ۳۰% و چهار بخش ۱۷٫۵% برای پرداخت کارمزد استفاده می کنند!!! درحال حاضر نیز برخی از شرکت های خصوصی به جای ۳ درصد، ۴% حق بیمه وصولی را به عنوان هزینه وصول به نماینده جنرال پرداخت می کنند.

*توجه ۳: در تمامی مثال ها و جداول زیر، وقتی صحبت از حق بیمه وصولی است، شامل هیچگونه هزینه ای بابت پوشش های تکمیلی نمی باشد. به طور مثال اگر گفته می شود بیمه نامه ای با حق بیمه یک میلیون تومان، این مبلغ به جز هزینه پوشش های تکمیلی است که بیمه گذار باید به طور جداگانه بپردازد. در برخی از شرکت های بیمه رسم بر این است که حق بیمه پوشش های تکمیلی را از مبلغ کل حق بیمه پرداختی توسط بیمه گذار کسر می کنند. اما در مثال ها و جداول زیر، هزینه پوشش های تکمیلی شامل مبلغ حق بیمه نمی باشد.

*توجه ۴: با توجه به تمامی موارد فوق الذکر، ما ملاک محاسبه کارمزد در این مقاله را با پیش فرض اینکه نماینده، ضریب سرمایه فوت را حداکثر میزان ممکن درنظر گرفته باشد و بنابراین، ۳۰ در هزار سرمایه فوت در سال اول با ۷۵% حق بیمه وصولی سال اول، برابری می کند، و از روش یک بخش ۴۰% و چهار بخش ۱۵% به علاوه ۴% حق بیمه وصولی بابت هزینه های وصول، برای محاسبات زیر تعیین نموده ایم. بدیهی است که کارمزدهایی نیز به پوشش های تکمیلی نظیر فوت بر اثر حادثه، امراض خاص و ازکارافتادگی تعلق می گیرد. لذا می توان چندین حالت مختلف دیگر را برای این محاسبات انجام داد. اما به هر روی، برای خلاصه شدن بحث، پیش فرض ما همان چیزی است که هم در بالا و هم در مثال زیر گفته شده است.

مثال: اگر شما یک بیمه عمر با حق بیمه سالیانه ۱۰۰۰۰۰۰ (یک میلیون) تومان بفروشید، ۷۵۰ هزار تومان (معادل ۷۵ درصد کل حق بیمه وصولی) کارمزد دریافت خواهید نمود. ۴۰ درصد از این ۷۵۰ هزارتومان (برابر با ۳۰۰ هزارتومان) را در ابتدای ماه بعدی دریافت خواهید نمود. در سال های دوم تا پنجم نیز به شرط ادامه پرداخت حق بیمه از سوی بیمه گذار، هر سال در همان ماه، ۱۵ درصد از آن ۷۵۰ هزارتومان (برابر با ۱۱۲۵۰۰ تومان) دریافت خواهید نمود. علاوه بر این مبالغ، هر سال تا پایان مدت زمان قرارداد بیمه نامه یا تا زمانی که بیمه گذار به پرداخت حق بیمه خود ادامه می دهد، ۳ یا ۴ درصد (بسته به قوانین داخلی شرکت بیمه متبوع شما) از حق بیمه وصولی هر سال که در این مثال (با احتساب ۴%) برای سال اول، برابر است با ۴۰ هزارتومان را دریافت خواهید نمود.

البته اغلب بیمه نامه های عمر با تعدیل سالیانه حق بیمه همراه هستند. به طور مثال اگر همان بیمه ۱۰۰۰۰۰۰ تومانی بالا را با تعدیل ۱۰% سالیانه حق بیمه فروخته باشید، در سال اول ۴% یک میلیون تومان (برابر با ۴۰ هزار تومان)، در سال دوم ۴% حق بیمه ۱۱۰۰۰۰۰ تومان (برابر با ۴۴هزارتومان)، درسال سوم ۴% حق بیمه ۱۲۱۰۰۰۰ تومان (برابر با ۴۸۴۰۰ تومان) و… تا پایان مدت قرارداد بیمه نامه به همین روال، مبالغ ۴% درصد حق بیمه وصولی در هر سال را دریافت خواهید نمود که خود، درآمد بسیار قابل توجهی در تعداد بالای بیمه نامه و در سال های آتی پیش رو را برای شما رقم می زند.

روش دوم:

۷۵ درصد از حق بیمه پرداختی در سال اول، به عنوان کارمزد بیمه عمر به نماینده جنرال پرداخت می شود. ترتیب پرداخت به این صورت است که ۳۰ درصد از این ۷۵ درصد در ابتدای ماه بعدی به نماینده پرداخت می شود. ۴ بخش ۱۷٫۵ درصدی نیز طی سال های دوم تا پنجم به نماینده پرداخت می شود. در کنار این، هر سال تا پایان مدت زمان قرارداد بیمه نامه عمر و یا تا سالی که بیمه گذار نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام می کند نیز ۳ یا ۴ درصد از کل حق بیمه وصولی، به عنوان هزینه پیگیری و… به نماینده پرداخت می شود. (با اینکه روش پرداخت ۳۰% و چهار بخش ۱۷٫۵% مربوط به آیین نامه ۶۸ بوده و هم اکنون ملاک محاسبه کارمزد، آیین ۸۳ است اما متأسفانه هنوز برخی از شرکت های بیمه، با همین روش به پرداخت کارمزد در بیمه های عمر می پردازند).

چنانچه بیمه نامه عمر را با حق بیمه ماهیانه می فروشید، تمامی مبالغ فوق الذکر را باید تقسیم بر ۱۲ (تعدا ماه های سال) کنید تا کارمزد ماهیانه شما به دست آید.

میزان درآمدزایی واقعی بیمه های عمر چقدر است؟

برای پاسخ دقیق به این سؤال می بایست نرخ ضریب تبدیل روزانه فروش های خود را به دقت محاسبه کنید. درصورتی که این نرخ را نمی دانید پاسخ به سؤال فوق مقدور نخواهد بود. در اینجا من نرخ ضریب تبدیل خودم و بازاریاب های شبکه فروش بیمه مارکتینگ را با شما در میان می گذارم. ضریب تبدیل روزانه در شبکه های فروش تحت مدیریت مجموعه بیمه مارکتینگ برابر است با: ۲۰:۰۵:۰۱ (از چپ به راست بخوانید!)

بدین معنی که هر نماینده یا فروشنده، روزانه ۲۰ نامه تبلیغاتی را در نانومارکت های هدف خود توزیع می کند، با ۵ نفر از گیرندگان نامه قرارملاقات می گذارد و به یکی از این ۵ مشتری یک فقره بیمه عمر یک میلیون تومانی می فروشد.

اما فعلاً فرض را بر این می گذاریم که نرخ ضریب تبدیل یک نماینده یا فروشنده بیمه های عمر، یک سوم این مقدار است!

یعنی این نماینده یا فروشنده به جای هر روز، هر سه روز یک فقره بیمه عمر یک میلیون تومانی (با حق بیمه سالیانه) می فروشد. به عبارت دیگر، ماهیانه ۱۰ میلیون تومان بیمه عمر می فروشد. حال با فرض اینکه این نماینده یا فروشنده به مدت ۵ سال آینده به همین روند کاری خود ادامه دهد، نگاهی به میزان درآمدهای وی در طول ۵ سال آینده می اندازیم:

برای مشاهده جداول در ابعاد بزرگ تر، روی هر یک کلیک کنید و در صفحه باز شده، تصویر هر جدول را ذخیره نمایید.

***مبالغ کارمزد مندرج در جدول فوق، قبل از کسر مالیات های قانونی می باشد.

***مبالغ کارمزد مندرج در جدول فوق، قبل از کسر مالیات های قانونی می باشد.

***مبالغ کارمزد مندرج در جدول فوق، قبل از کسر مالیات های قانونی می باشد.

***مبالغ کارمزد مندرج در جدول فوق، قبل از کسر مالیات های قانونی می باشد.

***مبالغ کارمزد مندرج در جدول فوق، قبل از کسر مالیات های قانونی می باشد.

***********************************************************************************

همانگونه که در ۵ جدول فوق مشاهده می کنید، مجموع درآمد حاصل از فروش بیمه های عمر برای این نماینده جنرال برابر بود با ۳۹۷ میلیون تومان در طول ۵ سال! یعنی هر سال به طور متوسط ۷۹٫۴ میلیون تومان و به عبارتی ۶٫۶ میلیون تومان در هر ماه!

البته این درآمد، سال به سال حالت تصاعدی به خود می گیرد و همانگونه که مشاهده می کنید متوسط درآمد ماهیانه این نماینده در سال اول ۳٫۴ میلیون تومان، در سال دوم ۴٫۹ میلیون تومان، در سال سوم ۶٫۵ میلیون تومان، در سال چهارم ۸٫۲ میلیون تومان و در سال پنجم ۹٫۹ میلیون تومان در هر ماه می باشد!

از طرف دیگر به این نکته نیز اشاره کردم که این میزان فروش، تنها یک سوم فروشی است هم اکنون نمایندگان تحت مدیریت مجموعه بیمه مارکتینگ به آن دست یافته اند. یعنی در حال حاضر، متوسط درآمد این نمایندگان در ۵ سال ابتدایی فعالیت شان به شرح زیر است:

متوسط درآمد و کارمزد سال اول ۱۰٫۲ میلیون تومان در ماه، سال دوم ۱۴٫۷ میلیون تومان در ماه، سال سوم ۱۹٫۵ میلیون تومان در ماه، سال چهارم ۲۴٫۶ میلیون تومان در ماه و سال پنجم ۲۹٫۷ میلیون تومان در ماه می باشد. در حال حاضر نمایندگان تحت پوشش بیمه مارکتینگ در اواسط سال سوم فعالیت خود می باشند. (البته دستیابی به چنین حجمی از فروش، مستلزم تشکیل تیم بازاریابی می باشد. من قبلاً درباره متد مثلث طلایی که در بیمه مارکتینگ برای تشکیل شبکه های فروش و بازاریابی حرفه ای در نمایندگی های بیمه مورد استفاده قرار می دهیم در قالب یک وبینار صحبت کرده ام)

اما بهترین سؤالی که در اینجا می توان پرسید این است:

چگونه می توانم به این میزان از فروش دست پیدا کنم؟!

“جرمی نیسون” یکی از اسطوره های فروش و آموزش بازاریابی بیمه های عمر در جهان می گوید: «اگر شما بدترین نماینده یا فروشنده بیمه های عمر در دنیا باشید اما در طول هر روز به تعداد کافی با مشتریان واجد شرایط ملاقات کنید، باز هم می توانید فروش های عالی به دست آورید!»

در جمله فوق، ۳ نکته مهم وجود دارد:

۱) منظور از تعداد کافی در هر روز چقدر است؟

۲) منظور از مشتریان واجد شرایط چیست؟

۳) چگونه می توانم با مشتریان واجد شرایط قرارملاقات بگذارم؟

چنانچه بتوانید پاسخ به هر سه سؤال فوق را پیدا کنید، دستیابی به آمار مندرج در جداول فوق، کاری بسیار آسان خواهد بود.

پاسخ به سؤال اول در ضریب تبدیل روزانه فروش های شما نهفته است. تعداد کافی در هر روز از نظر شخص من، یعنی تعدادی که خروجی آن یک فروش قطعی شده باشد. مثلاً با نگاه به نرخ ضریب تبدیل روزانه فروش در شبکه های فروش بیمه مارکتینگ (۲۰:۰۵:۰۱) به روشنی در می یابیم که تعداد کافی ملاقات در هر روز برابر است با ۵ ملاقات. زیرا ما از هر ۵ ملاقات، یک فروش قطعی به دست می آوریم.

پس برای اینکه بتوانید به سؤال اول، پاسخ دهید باید نرخ ضریب تبدیل روزانه فروش های خود را پیدا کنید. برای این کار حداقل ۳ ماه زمان نیاز دارید. به عبارت دیگر برای اطمینان از صحت ضریب تبدیل تان، باید آمار فروش های خود در طول حداقل ۳ ماه را محاسبه و میانگین آن را به دست آورید.

اما پاسخ به ۲ سؤال بعدی، کمی پیچیده تر است. من صرفاً برای پاسخ به سؤالات دوم و سوم، کتاب سیاره مشتری؛ هنر مشتری یابی در بیمه های عمر به سبک نانومارکتینگ را تألیف کردم. بنابراین اگر می خواهید بدانید فرق بین مشتری با مشتری واجد شرایط در بیمه های عمر چیست و چگونه می توانید با این دسته از مشتریان واجد شرایط، قرارملاقات قطعی بگذارید، می توانید پاسخ خود را در لا به لای صفحات کتاب سیاره مشتری بیابید.

ضمن اینکه در نُهم شهریور ۱۳۹۴ وبینار تحلیل و بررسی کاربردی کتاب سیاره مشتری را برگزار خواهیم کرد تا در عمل، نحوه پیدا کردن مشتریان واجد شرایط در بیمه های عمر و بهترین روش تنظیم قرارملاقات با آنها را به شما ارائه نمایم. علاوه بر آن یک برنامه و دستورالعمل گام به گام ۶ماهه را نیز در این وبینار به شما ارائه خواهم کرد که در نوع خود منحصر به فرد است و شما را بیش از پیش جهت دستیابی به آمار مندرج در جداول فوق آماده خواهد کرد. برنامه ای که از ابتدای مهرماه ۱۳۹۴ آغاز و تا انتهای سال ۹۴ ادامه خواهد یافت.

یادتان باشد که سرعت تغییرات در حوزه مارکتینگ و بازاریابی آنقدر زیاد است که گاهی حتی با درس گرفتن از گذشته نیز شکست خواهیم خورد! قواعد بازی فروشندگی بیمه های عمر نیز عوض شده و امروزه آنهایی پیروز میدان هستند که قواعد جدید این بازی را آموخته اند.

اما امروزه حتی آموختن قواعد این بازی نیز کافی نخواهد بود! زیرا فروشندگی بیمه مثل بازی شطرنج است؛ آموختن قواعد آن آسان، ولی پیروزی در آن بسیار سخت است!

من در کتاب سیاره مشتری، علاوه بر ارائه قواعد بازی فروشندگی بیمه های عمر، استراتژی پیروزی در این بازی را نیز به شما ارائه نموده ام…

بیمه گر و توانگر باشید…

حامد عسگری

.

.

**************************************************

با دنبال کردن صفحه اینستاگرام بیمه مارکتینگ، هر هفته یک راهکار کلیدی ویژه افزایش فروش بیمه های عمر را به رایگان دریافت کنید…

و علاوه بر آن، از تخفیف های بسیار ویژه محصولات و کتاب های ما که فقط ویژه اعضای اینستاگرام بیمه مارکتینگ است بهره مند شوید…

آموزش های ارائه شده در صفحه اینستاگرام بیمه مارکتینگ فقط ویژه دنبال کنندگان این صفحه بوده و به هیچ عنوان در وبسایت بیمه مارکتینگ قابل مشاهده نیستند!

برای دنبال کردن آموزش های ویژه ما در اینستاگرام، بر روی بنر زیر کلیک کنید…

بازتاب از سایت

68 نظر

 • مهدی

  |

  سلام من مشتری بیمه عمر یکی از شرکتهای خصوصی هستم. سوال من با موضوع پست شما متفاوته اما ممنون میشم کمکم کنید. من میخوام بدونم حق بیمه ای که سالانه من میدم (با تعدیل ۱۰%) چقدش میره تو اندوخته و سرمایه گذاری میشه و چقدش میره بابت هزینه حق بیمه. به عبارت دیگه فرمولای پشت محاسبه جدول بیمه عمر رو میخوام. واقعا ممنون میشم اگه راهنماییم کنید

  پاسخ

 • اکرم

  |

  باعرض سلام خدمت استادبسیارگرانقدرجناب آقای عسگری وتشکروسپاس فراوان بابت حوصله ای که صرف پاسخگویی به مشاوران ونمایندگان بیمه میکنید. من حدود۶ماه پیش با فراخوان شرکت بیمه سامان بابت جذب کارشناس فروش تخصصی بیمه عمر وبدون هیچگونه تحقیقی در رابطه با شرایط کاری با یک قرارداد۳ماهه شروع به کار کردم ومتاسفانه اندک اندک متوجه مشکلات زیادی شدم که قرارداد وسفته ای که درابتدای شروع به کار ازمن گرفته شد , شدم ! مثل پرداخت حق شارژماهیانه وافزایش کارمزد پله کانی باشرایط بسیار سخت نظیر زدن مبالغ وبیمه نامه های تعیین شده وآزمون و…… . اینها همه باعث نگرانی وازبین رفتن انگیزه برای ترقی وفعالیت درمن شده میخواستم انصراف بدهم که به من گفته شد تا سه سال آینده نمیتوانم با شرکتهای بیمه دیگری همکاری کنم وطبق همان قرارداد وسفته بامن برخورد خواهد شد.دراین شرکت برای رسیدن به همان کارمزد۷۰%باید حدود ۵۰۰میلیون بیمه نامه فروخت.واین همان کارکردن مورچه های کارگر برای ملکه است .لطفا مرا راهنمایی کنید .باتشکر وامتنان

  پاسخ

  • حامد عسگری

   |

   درود بر شما
   ابتدا بفرمایید که آیا به جز قرارداد مرتبط با آیین نامه ۵۴ قرارداد جانبی دیگری نیز منعقد نموده اید که در آن تعهد به پرداخت حق شارژ ماهیانه یا افزایش پلکانی کارمزد یا تعهد به سه سال عدم کار کردن برای سایر شرکتهای بیمه قید شده باشد؟!
   زیراً مطابق قانون، تمامی مواردی که ذکر فرمودید، خلاف مقررات هستند و درواقع خاطی، کارفرماست و نه شما!!!

   پاسخ

 • راضیه

  |

  درود !
  فراوان سپاس از مطالب بسیار مفید و کاربردی سایت شما
  بنده به تازگی برای کار در یک شرکت بیمه جهت فروش بیمه عمر٬تکمیل مدارک کردم
  عنوان شد مدارکی که از من درخواست کردند برای دریافت کد هست
  اول میخواستم بدانم عنوان شغلی من با دریافت کد٬ کارشناس فروش هست یا نماینده؟
  نماینده فروش جنرال به چه کسی اطلاق میشود؟
  دوم اینکه گفته شده به ازای هر قرارداد یک میلیون تومانی ٬صد و سی هزار تومان در سال اول به عنوان کارمزد به بنده تعلق میگیرد ٬ تا سه سال هم اگر حق بیمه پرداخت شود درصدی اختصاص پیدا میکند
  میخواستم دقیقا متوجه شوم که بر اساس قانون٬ شرکت بیمه موظف است چه میزان کارمزد پرداخت کند؟
  سوم اینکه روند ارتقای شغلی دراین صنعت به چه صورتی هست؟یک کارشناس چه زمانی و چطور میتواند نماینده٬مدیر فروش و … شود؟

  پاسخ

 • محمد حسین پور

  |

  سلام استاد گرامی – آیا در پرد اخت کارمزد بیمه عمر مالیات بر ارزش افزوده هم کسر می گردد

  پاسخ

 • رفیعی

  |

  با سلام
  من اگه بخوام نمایندگی جنرال بگیرم شرایطش به چه صورتی هستش?

  پاسخ

 • امید

  |

  سلام. من قراره نماینده فروش بیمه عمر پاسارگاد به شکل بازاریابی بشم. میگن کد نمایندگی فروش میگیریم و مبلغ کارمزد از خود شرکت بیمه پاسارگاد واریزمیشه برامون سال اول ۲۰ وسال های دوم تا پنجم ۱۰ درصد کارمزد. و از سال ۶ به بعد هم ۳ درصد حق وصول. ایا درسته ؟ اما ضمانت ۵۰ میلیونی می خوان ! دیدم یکی از دوستان زده فروش کم باشه کارمزد قطع میکنن. نشه مثلا فروشمون کم باشه به زورضمانتی که دادیم کارمزدمونم پس بگیرن.
  من اگه بخوام با شبکه فروش بیمه مارکتینگ کار کنمچیکار باید انجام بدم ؟

  پاسخ

 • حسینی

  |

  با سلام و عرض خسته نباشید
  استاد گرامی
  جناب آقای عسکری
  احتراما به استحضار می سرساند شرکت بیمه پاسارکاد طی بخشنامه ای سقفی معین از فروش بیمه عمر در طول ۶ ماه ۸۰ بیمه نامه معین نموده
  و در صورت فروش کمتر کد نمایندگان بیمه عمر را ابطال و کارمزدها را پس از شش ماه قطع می نماید.
  آیا این کار قانونی است؟
  البته این کار را سال هاست که دارد انجام می دهد
  اگر نماینده ای ۱۰۰ بیمه عمر بفروشد و سپس از ادامه این کار منصرف شود
  آیا باید کارمزد ۳۰ ساله اش قطع شود؟
  اصلا شاید از کارافتاده شود
  شاید فوت کند
  چرا بیمه پاسارگاد و مدیران بیمه عمر چنین حرکتی انجام می دهند
  و آیا سایر شرکت های بیمه نیز همین طورند و چنین قوانینی دارند؟
  با تشکر

  پاسخ

  • حامد عسگری

   |

   درود بر شما
   این قوانین رو برای نمایندگان جنرال گذاشته اند و یا برای فروشندگان گروههای فروش داخلی؟

   پاسخ

 • وحید

  |

  سلام آقای مهندس عسگری
  مطالب شما خوب و زیبا بود.
  جسارتا من می خواهم در یکی از شرکت های نماینده فروش بشوم.
  سه سوال دارم لطف کنید پاسخ دهید لطف زیادی می کنید.
  ۱٫ وقتی وارد یک زیر مجموعه شدم آیا می شود به هر عنوان خارج شد و به زیر مجموعه قوی تر وارد شد ؟( با رضایت جابجایی می دهند)
  ۲٫درصد نماینده جنرال گفتید ۷۵ درصد درسته درصد نماینده فروش چقدره ؟ آیا نماینده جنرال تعین میکنه و از ۷۵ درصد خودش میده یا یک درصد جداگانه بیمه پاسارگاد میده ؟ (در ۱۰ میلیون فروش چقدر مال من و چقدر مال نماینده جنرال است )
  ۳٫آن شرکتی که رفتم در سایت بیمه نماینده رسمی نیست صلاح است برم خودش گفته بعد ار فروش ۵ بیمه نامه میده و معرفی میکنه کد بگیریم. میشه مختصری توضیح در این مورد هم بدهید.
  با سپاس فراوان از برادر بزرگ خودم جناب مهندس عسگری

  پاسخ

  • حامد عسگری

   |

   درود بر شما
   دوست گرامی درباره هر ۳ سؤال شما، توصیه میکنم همزمان از چند گروه فروش بیمه پاسارگاد استعلام کنید تا تناقضات مشخص شوند
   باتشکر

   پاسخ

 • فاطمه احمدی

  |

  سلام خدمت شما .کتابی که معرفی کردید برای افراد تازه وارد مناسب هست؟ من تازه شرو کردم و دنبال راه و روش این کار میگردم.خواهشمندم پاسخ بدید

  پاسخ

 • ebrahim dehghan

  |

  سلام . خسته نباشید

  بنظر شما بیمه چندی بفروشیم به نفع ماست؟

  بیمه ماهانه از نظر شما منفعت نداره؟

  پاسخ

  • حامد عسگری

   |

   درود بر شما
   حق بیمه کاملاً وابسته به میزان درآمد و ریسک ها و خواسته های مشتری است.
   پاسخ سؤال شما را در کتاب سیاره مشتری ارائه نموده ام
   باتشکر

   پاسخ

 • Sajadesmaili

  |

  سلام ودرودبرشما. ببخشیداگرمن به عنوان یک فردی که به تازگی قراره وارداین عرصه کاری بشه باید چه اقداماتی رو انجام بدم؟ثبت نام برای بازاریاب فروش ازچه طریقی انجام میشه؟…..لطفا راهنمایی بفرمایید.مچکرم

  پاسخ

  • سالم پور

   |

   با سلام
   بنده برای بیمه های پاسارگاد پارسیان و ایران کار کردم
   بدون اغراق باید عرض کنم مردم اعتماد خیلی کمی به بیمه های خصوصی دارند
   اگر میخواهید از کارکردنتان بازدهی مناسبی داشته باشید و درآمد خوبی بدست بیارید بیمه ایران گزینه ی اوله اگر نشد هم بیمه آسیا اگر نشد بیمه البرز
   همه ی شرکتها خوبند ولی مردم اعتماد نمیکنند.
   اگر اصفهان هستید به نمایندگی بیمه ایران خیابان ارتش روبروی استخر سلمان بروید
   انصاف خوبی داره و برای گرفتن نمایندگی کمک میکنه(دوست من اونجا کارکرد و الان نمایندگی آسیا رو داره)

   پاسخ

 • صبا

  |

  با عرض سلام و خسته نباشید حضور استاد محترم از اینکه علمتان را سخاوتمندانه در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهید بسیار سپاسگزاریم سوالی داشتم در مورد نمایندگی تخصصی فروش بیمه عمر اینکه آیا این نوع نمایندگی قابل تبدیل به نماینده جنرال هستند ? اگربله تحت چه شرایطی ? و سوال دیگر اینکه چرا نمایندگان تخصصی فروش بیمه عمر نمیتوانند شبکه ی فروش تشکیل دهند با سپاس فراوان و آرزوی سعادت و سلامت برای جنابعالی و همراهان

  پاسخ

 • امیرحسین

  |

  با سلام
  ممون از راهنماییهای بسیار مفیدتون
  راستش من تازه میخام وارد عرصه بیمه عمر بشم.
  میشه لطف بفرمایید تفاوت عنوانهای زیر و میزان کارمزد حاصل از فعالیت هر یک و اینکه هر کدوم رو چطوری میشه اخذ کرد را توضیح بدید.
  نمایندگی جنرال؟
  نمایندگی فروش بیمه عمر؟
  بازاریاب بیمه؟
  بازاریاب بیمه عمر؟
  باز هم ممنون بخاطر سایت مفید و خوبتون
  یا علی

  پاسخ

 • آرش

  |

  سلام
  دوستان و جناب عسگری با توجه به تجربه جنابعالی در رابطه با پرداخت حق بیمه نمایندگان خصوصا کد ۵۴ بفرمایید که کدام شرکتهای بیمه بیشترین و بهترین پرداخت رو داشتن و در واقع بهترین برخورد رو با بازاریابها و نمایندگان داشتن .
  سپاس

  پاسخ

 • hadi

  |

  باسلام خدمت استاد محترم
  من میخواستم تازه شروع به کار کنم و نمیدونم چه جوری
  یه سئوال دیگه بیمه عمر یک میلیون تومانی که میگید جمع واریزی یک سال بیمه یا
  یک ماه بیمه می باشد ؟
  با تشکر

  پاسخ

 • فاطمه

  |

  باسلام وقت بخیر..من میخوام نمایندگی جنرال پاسارگاد بگیرم میشه راهنماییم کنید..

  پاسخ

 • راضیه

  |

  سلام ببخشیدممکنه من رو راهنمایی کنید من میخوام نماینده فروش بیمه عمر بشم بنظرتون موفق میشم؟

  پاسخ

  • سید معراج حسینی

   |

   سلام خانوم
   مثل اینکه شما دقیقا جایگاه چندوقت من رو دارید .
   اگه مایل بودین ایمیلی بزنین تا بهتون بگم من چیکار کردم و چه اتفاقاتی افتاد . شاید تونستم کمکی کنم و شما هم مثل من ، راه درست رو پیدا کنین و ادامه بدین
   meraj.hosseini17@gmail.com

   پاسخ

 • آزاده رضاپور

  |

  با سلام خدمت جناب آقای عسگری، من نماینده جنرال بیمه پارسیان در مشهد هستم، از مقالات مفید و کتاب بسیار جالب و سودمند سیاره مشتری شما نهایت تشکر را دارم. در زمینه کارمزد پرداختی بیمه نامه های عمر با توجه به بیمه نامه هایی که تا کنون صادر کرده ام چند سوال داشتم که اگر لطف کنید و جوابگو باشید بسیار سپاسگذار خواهم بود:
  ۱٫ در صورتی که ۷۵ درصد حق بیمه از ۳۰ در هزار سرمایه فوت در سال اول تجاوز کند، نحوه محاسبه کارمزد چگونه خواهد بود.
  ۲٫ نحوه محاسبه کارمزد بیمه نامه های عمری که والدین برای فرزندانشان (بخصوص بچه های زیر ۵ سال) خریداری می کنند به چه ترتیب می باشد؟ چون طبق قانون بیمه برای بچه های زیر ۵ سال سرمایه فوت حداکثر ۵ میلیون می باشد.
  باز هم از لطف بی پایان شما متشکرم

  پاسخ

  • حامد عسگری

   |

   درود بر شما
   در مورد سوال اول، از بین ۳۰ درهزار سرمایه فوت یا ۷۵ درصد حق بیمه سال اول، هرکدام کمتر باشد پرداخت خواهد شد.
   درمورد سوال دوم، ما قانونی در صنعت بیمه نداریم که صراحتاً به نسبت سن بیمه شده، برای تعیین ضریب سرمایه فوت تعیین تکیف کند. اینها قوانین من درآوردی عده ای از فعالان صنعت بیمه است که به جای قانون جا می زنند! اما از آنجایی که بچه ۵ ساله، درصد ریسک فوت طبیعی بسیار کمی دارد، معمولاً ضریب سرمایه فوت طبیعی وی را حداکثر ممکن نمی زنند تا تأثیر معکوس کاهشی بر روی اندوخته بیمه نامه وی نگذارد. که البته اینها همگی سلیقه ای است و بهتر است قبل از انجام هریک، بیمه گذار را در جریان این تصمیم و عواقب مثبت و منفی آن قرار دهید.
   لذا از آنجایی که شما اگر سرمایه فوت را کمتر از ۲۵ برابر حق بیمه منظور نمایید، ۳۰ درهزار این سرمایه ملاک محاسبه کارمزد شما خواهد شد، بنابراین تأثیر کاهشی منفی بر روی مبلغ کارمزد شما خواهد داشت
   سپاس

   پاسخ

   • آزاده رضاپور

    |

    با سلام و درود به شما استاد گرامی
    بسیار ممنون و سپاسگذارم که جواب سوالات من رو در کمترین زمان ممکن ارائه فرمودین. امیدوارم همیشه سربلند و پایدار باشید

    پاسخ

 • محمد

  |

  سلام خدمت جناب عسکری
  من رضایی هستم نماینده بیمه پاسارگاد بوشهر
  سوال من در مورد کارمزد سپرده بدون مبلغ اولیه هست
  مثلا یک نماینده یک سپرده ۵ میلیونی بیاره کارمزدش چگونه حساب میشه و پرداخت میشه با تشکر

  پاسخ

  • نوشادنراقی

   |

   باسلام.
   باتشکراززحمات شما
   استادآیاشرکتهابابت فروش پوششهای اضافی بیمه های عمروتشکیل سرمایه کارمزدی به نمایندگان خودپرداخت مینمایند؟

   پاسخ

 • حمید

  |

  سلام جناب حمید عسگری
  بنده هنوز منتظر جوابتون هستم…

  پاسخ

 • وحید

  |

  تشکر فراوان از شما جناب عسگری بزرگ.
  میشه دردسر های نمایندگی داشتن رو بفرمایید؟
  واقعا ۷۵درصد حق بیمه رو میدن؟اصلا باورم نمیشه.
  من طی ی ماه ۱۴تا بیمه نامه فروختم.ای کاش نمایندگی میداشتم.
  با داشتن نمایندگی امکان ارتقای شغلی مثل تخصصی فروختن هست؟
  ببخشید من زیاد سوال میپرسم.

  پاسخ

  • حامد عسگری

   |

   درود بر شما
   ما که آیین نامه های مربوه رو در متن مقاله ارائه کردیم. بنابراین جای شک و عدم باور و… نیست. روزانه هزاران نماینده درحال اخذ کارمزد برپایه همون فرمولی هستند که در مقاله ارائه شده است.
   موفق باشید…

   پاسخ

 • وحید

  |

  با سلام جناب استاد عسگری عزیز.ممنون و سپاس از زحمات بی دریغ شما.
  بنده کارشناس فروش تخصصی بیمه عمر یک شرکت بیمه ای هستم.
  در مورد کارمزدا خوندم و واقعا جا خوردم.الان به من سال اول ۱۲درصد از حق بیمه پرداختی رو میدن و سال بعد ۶درصد و سال سوم هم ۶%
  یک ماهه شروع کردم.خواهشی که دارم اینه که راهنمایی کنید که من دنبال نمایندگی جنرال برم بهتره یا همین روند رو ادامه بدم و به رتبه مدیر فروشی برسم و…
  به شدت هم نیازمند به درامد هستم.
  متشکرم از لطفتون.

  پاسخ

  • حامد عسگری

   |

   درود بر شما
   شما الان کارمزد یک نماینده جنرال رو می دونید بنابراین خودتون باید قضاوت کنید که چه کاری به صلاح شماست
   نمایندگی هم به نوبه خودش دردسرهایی داره که باید مدنظر قرار بدید

   پاسخ

 • مهدی

  |

  سلام آقای عسگری
  یه سوال داشتم
  شما توی توضیحاتتون گفتید هر ۳ روز یک فقره بیمه یک میلیون تومانی یعنی ماهیانه تقریبا ۸۰ هزار تومان یعنی در ماه اگر ۱۰ بیمه بفروشیم با پرداخت ماهیانه میشه ۸۳۰ هزار تومان و اینکه باید تقریبا ۱۲۰ فقره بیمه نامه با پرداخت ماهیانه ۸۳ هزار تومان بفروشیم که درآمد وصولی یک ماه بشه ۱۰ میلیون تومان
  شاید من درست متوجه نشدم

  پاسخ

  • حامد عسگری

   |

   درود بر شما
   شما درست متوجه شدید. فقط با این تفاوت که من هرگز در طول این سالها، حتی یک فقره بیمه عمر ماهیانه نفروخته ام و شبکه های فروش تحت مدیریت من نیز همین قانون را در کارشان رعایت می کنند. بدینگونه به جای ۱۲۰ فقره کافیست ۱۰ فقره بیمه عمر در هر ماه بفروشیم…

   پاسخ

 • حمید

  |

  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت حامد عسگری عزیز
  توضیحات درج شده مربوط به نماینده جنرال می باشد در صورت توان کارمزد مربوط به نماینده فروش بیمه های عمر و تامین اتیه را هم توضیح دهید.

  پاسخ

 • تبسم

  |

  سلام آقای عسگری.من بازاریاب یک شرکت بیمه هستم و از سر نیاز به پول،به این کار رو آورده ام و هیچ تجربه ای در این کار ندارم.طی جستجوهای اینترنتی متوجه شدم که گویا شما در زمینه فروش بیمه بسیارحرفه ای و کاربلد هستید،تقاضادارم اگربراتون امکان داره من رو راهنمایی بفرمایید:من کلا از کارم خجالت میکشم،درسته که این کاربرای مردم مفیده ولی چندجایی برای فروش رفتم و بابرخورد بد وتوهین مواجه شدم به همین دلیل از ترس توهین و تحقیرمشتری وشنیدن پاسخ نه دیگرمیترسم که به جاهایی برای فروش بروم،احساس میکنم شخصیتم در این کار کوچک میشود،لطفا راهنماییم کنید.

  پاسخ

  • سید معراج حسینی

   |

   سلام .
   شما از آقای عسگری پرسیدین اما من در جای شاگرد ایشون گفتم جوابی که به نظرم درسته رو بدم و جسارت کرده باشم .
   ببینین خانم ، من یه مرد ام ، و باید درآمد داشته باشم .
   روزی که این کار رو انتخاب کردم و خواستم شروع کنم ، به اصطلاح “منفی” های زیادی خوردم . از جمله همینکه بهم میگفتن کار بدون پرستیژیه . بازاریابی کنی ؟ فروشنده بشی ؟ من با چه رویی بگم شوهرم اینکاره س .
   من واقعا تا اون روز فکر نمیکردم اینجوری بهم نگاه کنن .
   اما اون روز متوجه شدم و کلی فکر کردم .
   صنعت بیمه ، یه صنعت فوق العاده س . از پولدارترین شرکت های دنیا ، شرکت های بیمه هستن و نمایندگان حرفه ای بیمه ، بالاترین درآمد ها رو دارن .
   من از شما میپرسم
   کدوم با پرستیژ تره ، اینکه من کارمند باشم (با نهایت احترام به همه ی کارمندان عزیز – صرفا برای مثال میگم) و یک میلیون حقوق بگیرم
   یا نماینده بیمه باشم و ۶ میلیون بگیرم ؟
   کی با پرستیژ تر زندگی میکنه .
   اتفاقا صنعت بیمه خیلی خوبه از این بابت که تو دستت پیش رییس یا بالاسری دراز نیست . هرچقدر خودت تلاش کنی پول میگیری و این یعنی تو خودفرمایی .
   و یه مزیت دیگه ش اینکه تایم کاریت دست خودته . تایم کاری شناور رو هر تجارتی نداره .
   بقیه باید مرخصی بگیرن ، به زور بتونن برن ، ما میتونیم هر آن بریم به سفر .
   بعلاوه اینکه اونا موقع سفر درآمدشون صفره . ولی ما وسط تفریح و سفرمون هم میتونیم فروش داشته باشیم و درآمد کسب کنیم .

   همه چیز به باور تو برمیگرده
   من این کار رو یه صنعت با افتخار و با پرستیژ میدونم
   الان دیگه همسرم و خانواده م هم با افتخار میگن که مدیر فروش بیمه م من .
   (این تاثیری بود که من روشون گذاشتم .)
   اول باور خودتو درست کن بعد کارتو ادامه بده . با این نگاه نمیتونی موفق شی ، یعنی هی میری برای فروش و هربار برخورد بد میبینی .
   ولی وقتی به کارت علاقه داشته باشی و با شور و شوق با مشتری حرف بزنی اونم حتی اگه خریدار نباشه ، بد رفتار نمیکنه .
   و در نهایت بگم
   این رفتار های بد و ناراحت کننده و نه شنیدن های مکرر ، جزئی از کار بیمه س .
   باید اونو بپذیری و دیگه اونو مانع کارت نبینی

   یه جمله ی بی نظیر آقای عسگری داره که من بزرگ نوشتم زدم به دیوار اتاقم
   “ترس از رد شدن را سد و مانعی بین خودتان و فروش تلقی نکنید بلکه ، آن را حائلی بدانید بین خودتان و نمایندگانی که مثل شما قوی ، باهوش و جدی نیستند .”

   موفق باشین
   باز هم اگه کمکی چیزی از دستم برمیومد درخدمتتون هستم
   meraj.hosseini17@gmail.com

   پاسخ

 • هومن ادیب زاده

  |

  آقای عسگری عزیز سلام.
  وقت بخیر.من هومن ادیب زاده نماینده عمر بیمه پاسارگاد هستم.
  برای وبینار ۹ شهریور ثبت نام کرده بودم.متاسفانه نتوانستم در آن وبینار حضور پیدا کنم.
  آیا فرصت دیگری هست تا من از آن استفاده نمایم یا اینکه چکار باید انجام دهم؟
  لطفا” راهنمایی بفرمایید.
  ضمنا” ایمیل من قبلا” h.adibzadeh492yahoo.com بوده است.
  متشکر و منتظر راهنمایی تان هستم.

  پاسخ

  • حامد عسگری

   |

   درود بر شما
   ضمن سپاس از ثبت نام تان در وبینار
   متاسفانه آدرس ایمیل شما اشتباه تایپ شده
   همچنین اینکه اگر در هر وبیناری ثبت نام کرده اید و بابت آن، وجهی پرداخت نموده اید، می بایست لینک دانلود فیلم ضبط شده آن وبینار را دریافت نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود، با شماره ۴۷۶۲۱۴۱۴ داخلی ۲ تماس حاصل فرمایید تا همکاران من در واحد پشتیبانی شما را راهنمایی کنند
   باتشکر از شما

   پاسخ

 • نفیسه معلمی

  |

  با سلام وخسته نباشید.
  من تازه وارد کار بیمه شدم و در بیمه پارسیان کار میکنم به نظرتون برای یک شروع خوب توی این کار چه اقداماتی باید انجام بدم.باتشکراز زحماتتون.

  پاسخ

 • جلال

  |

  سلام آقای عسگری
  سپاسگذارم آقای عسگری دوست داشتنی که با تحمل فراوان پاسخگوی تمام سوالات دوستان خود هستی

  پاسخ

 • وحید از بیمه سامان

  |

  وحید از بیمه سامان
  سلام مجدد خدمت استاد عزیز
  من مدیر فروش بیمه ی عمر و سرمایه گذاری در یکی از شبکه فروش های بیمه سامان در زمینه فروش تخصصی بیمه عمر هستم و در حال حاضر پورسانت ۶۰ درصد کارمزد نماینده جنرال رو دریافت میکنم. بنظر شما ساده ترین مسیر برای گرفتن نمایندگی اورجینال چیست؟ آیا ادامه ی این روند برای بنده مثمرثمر هست چون من به فکر گرفتن شبکه فروش جنرال هستم. استراژی شما در درج آگهی های تبلیغاتی برای جذب بازاریابان سایر محصولات در صنعت بیمه به چه صورت است. اگر امکان دارد یک نمونه از آگهی های خودتان برای جذب بازاریاب را به اشتراک بگذارید. و در مقاله ای از شما خواندم که فرموده بودید چارت کاری یک بازاریاب را همواره به همراه داشته باشید و با دیدن بازاریابان سایر محصولات به آنها بدهید. یک نمونه از این چارت ها رو نیز واقعا نیاز دارم. من شدیدا به گسترش شبکه فروش خودم نیاز دارم و در شرایط اقتصادی بدی به سر میبرم لطفا من رو راهنمایی کنید. قبل از این بازاریابی انبوه انجام میدادم ولی بازاریاب های جدیدم رو میخوام با نانو مارکتینگ بکاربگیرم.
  با آرزوی فروش یک میلیاردی تا شهریور سال ۹۵ با استفاده از نانو مارکتینگ و راهنمایی های شما
  سربلند و پیروز باشید

  پاسخ

 • علیرضا

  |

  باسلام و عرض ادب و احترام
  حضور محترم استادعزیز،جناب آقای عسگری
  خواهشمندم در صورت امکان توضیحاتی حتی مختصر در خصوص نحوه محاسبه سالیانه کارمزدنمایندگان ۵۴ ارائه فرمایید
  قبلا از مساعدت شما کمال تشکر و قدردانی را دارم
  پیروز و سر افراز باشید باتشکر:ارادتمند شما علیرضا

  پاسخ

  • حامد عسگری

   |

   درود بر شما علیرضای عزیز
   همونطور که قبلاً به کامنت یکی از دوستان پاسخ دادم اشاره کردم که مطابق آیین نامه ۵۴، کارمزد نمایندگان تخصصی بیمه های عمر، حداکثر ۷۰% کارمزد نمایندگان جنرال است. بنابراین می تونید ۷۰% کارمزدهای ارائه شده در جداول پنج گانه فوق رو محاسبه کنید تا به درآمد (“تقریبی”) نمایندگان تخصصی بیمه های عمر پی ببرید.

   پاسخ

   • علیرضا

    |

    جناب آقای عسگری از راهنمایی و پاسخگویی شما کمال تشکر را دارم

    آرزومند آرزوهای شما:علیرضا

    پاسخ

 • مهدی

  |

  با سلام خدمت استاد گرامی
  شرکتهایی مثل بیمه پارسیان وقتی درموقع ثبت بیمه میزنی پوشش های اضافی از حق بیمه کسر شودآیا چون از حق بیمه کسر شده است کارمزد راهم فرض براینکه سرمایه فوت همون ۲۵برابر حق بیمه سال حساب شود کمتر از ۷۵%سال اول مثلا یک میلیون تومان که میشود ۷۵۰هزارتومان حساب میشودیانه؟ باتشکر فراوان وعمری طولانی

  پاسخ

 • محمود

  |

  جناب آقای حامد عسکری عزیز
  سلام
  کاری که شما می کنید مصداق واقعی حدیث «زکات العلم نشره» می باشد. (زکات علم، نشر و آموزش آن به دیگران است.)
  و اما سوالات بنده:
  شرکت های بیمه ای مختلف اقدام به جذب “نمایندگان فروش بیمه عمر و آتیه” می کنند. مثل بیمه پاسارگاد ، ایران ، پارسیان و دیگر بیمه ها
  ابتدا می خواستم از حضرتعالی که تجربه ی خوبی در صنعت بیمه دارید بپرسم که ۱- آیا به نظر شما دریافت این نمایندگی ها که مختص بیمه عمر می باشند خوب است یا نه؟ و اینکه آیا شما آنها را پیشنهاد می کنید یا نه؟
  ۲- آیا اینها نمایندگان رسمی محسوب می شوند و فقط خدمتشان محدود به بیمه عمر است یا اینکه اسمشان نماینده است و فقط بازایاب محسوب می شوند؟
  ۲- نحوه ی محاسبه ی کارمزدهای فروش بیمه عمر چه تفاوتی با فروش بیمه های عمر در نمایندگی های جنرال دارد؟ راضی نیستم به زحمت بیفتید و جزئی توضیح فرمایید. فقط بفرمایید که آیا بیشتر است یا کمتر یا تفاوت زیادی ندارد؟

  از لطف شما بی نهایت سپاسگزارم

  پاسخ

  • حامد عسگری

   |

   درود بر شما
   نمایندگان تخصصی بیمه عمر که مطابق آیین نامه ۵۴ جذب می شوند طبق آیین نامه “نماینده فروش” نیز نامیده می شوند که فقط شامل شخص حقیقی می شوند. به عبارت دیگر این نمایندگان برخلاف نمایندگان جنرال (آیین نامه ۷۵) نمی توانند علاوه بر بُعد حقیقی، بُعد حقوقی نیز پیدا کنند. اما به هرحال نماینده رسمی محسوب می شوند.
   نمایندگان تخصصی بیمه عمر دارای پروانه نمایندگی هستند و بنابراین، نمی توان آنها را صرفاً بازاریاب قلمداد کرد. شرکت های بیمه نیز موظفند با این افراد قرارداد نمایندگی منعقد نمایند. ضمن اینکه شرکت های بیمه مسئول پاسخگویی و جبران هرگونه خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از عمد، تقصیر، غفلت یا قصور این افراد در رابطه با عملیات بیمه ای موضوع قرارداد نمایندگی ۵۴ در مقابل بیمه گذاران، بیمه شدگان و اشخاص ثالث می باشند. این هم گواه دیگری است بر اینکه این نمایندگان، بازاریاب تلقی نمی شوند.
   شاید تنها تشابه این نمایندگان با بازاریابان در این است که آنها موظفند برابر با ماده ۶ آیین نامه ۵۴، پیشنهادات بیمه نامه های عمر را مستقیماً به شرکت بیمه ای که کد خود را از آن دریافت نموده اند تسلیم نمایند و به هیچ عنوان مجاز به صدور تحت هیچ شرایطی نیستند.
   در مورد کارمزد این نمایندگان، مطابق ماده ۴ آیین نامه ۵۴، کارمزدشان نباید تحت هیچ شرایطی از ۷۰ درصد میزان کارمزد نمایندگان حقیقی تجاوز کند.
   اما درباره اینکه نظر من رو در این باره جویا شدید که آیا دریافت این نوع نمایندگی خوب است یا خیر باید توجه شما رو به این نکته جلب کنم که نظر شخصی من این است که ارائه این نوع نمایندگی برای شرکت های بیمه بسیار خوب است! اما گرفتن این نوع نمایندگی برای شخص از نظر من بد است! دلایلی مختلفی هم برای این نقطه نظر دارم که یکی از آنها عدم توانایی نماینده تخصصی عمر در پوشش دادن تمامی نیازهای بیمه ای بیمه گذار عمر است. به طور مثال من در کارگاههایم همواره روی این مورد پافشاری می کنم و حتی دستورالعمل های خاصی ارائه می دهم که یک نماینده جنرال چگونه می تواند بیمه ثالث و ترجیحاً بدنه اتومبیل بیمه گذار عمر خود را حداکثر ظرف یکسال از صدور بیمه عمر وی صادر و از آنِ خودش کند. در حالی که نمایندگان تخصصی عمر از این فروش های جانبی و بیش فروشی ها محروم خواهند ماند.
   ضمن اینکه عدم اجبار در تهیه دفتر کار نیز لطمات بسیاری، هم به دیدگاه و درک مشتری و هم به خود نماینده تخصصی عمر وارد می آورد. یکی از لطمات برای نماینده تخصصی عمر، عدم توانایی وی در تشکیل شبکه فروش ویژه نمایندگی خودش است که به نوبه خود، در بلندمدت بسیار مضر است.
   البته بحث راجع به این مسئله آنهم به گونه ای که حق مطلب ادا شود بسیار مفصل و خارج از حوصله یک کامنت است.
   امیدوارم پاسخ نسبتاً کاملی به سؤالات شما ارائه کرده باشم.
   بیمه گر و توانگر باشید…

   پاسخ

   • محمود

    |

    با سلام مجدد

    بسیار خوب و کارشناسی بود و من آنچه را نیاز داشتم دریافت کردم.

    با سپاس فراوان
    امیدوارم همیشه همینطور پرانرژی و بخشنده باشید

    پاسخ

   • فاطمه

    |

    بسیار عالی باتشکر امیدوارم خدا خیرتان بدهد چون واقعا گیج بودم

    پاسخ

 • جلال

  |

  سلام آقای عسگری عزیز و زحمت کش و دوست داشتنی
  خواهش میکنم از شما برای ورود به سایت یه روش آسان و راحتی رو طی کنیم من الان یادم اصلا نیست با چی رمز و کاربری وارد شدم ، یه زحمت بکشین من مجدد بتونم به سایت شما مراجعه کنم واقعا برام مقدور نیست کلی مراحل رو برم تا برسم به شما دوست دارم همیشه سایت شما و خود شما در دسترس باشید .
  ممنون از زحمات شما
  سپاسگذارم

  پاسخ

  • حامد عسگری

   |

   درود بر شما
   باور بفرمایید منظور شما رو از یک راه آسان تر متوجه نمی شوم! یعنی آسان تر از اینکه نام کاربری و زمرعبورتان را وارد کرده و به سایت وارد شوید؟!
   اینکه رمزعبورتان را فراموش کرده اید مشکل دیگریست که با یادداشت کردن همه رمزها و نامهای کاربری در یکجا و یا استفاده از اپلیکیشن ها و برنامه های موبایلی و کامپیوتری مخصوص این کار، مشکل تان حل می شود. و یا اینکه برای همه سایت ها از یک نام کاربری و رمزعبور واحد استفاده کنید.
   ضمن اینکه ورود به وبسایت بیمه مارکتینگ ازطریق واردکردن نام کاربری و رمزعبور فقط و فقط مخصوص زمانیست که شما می خواهید محصولات دانلودی ما را دانلود کنید. غیر از این، نیازی به ورود به سایت نخواهید داشت
   باسپاس

   پاسخ

 • جهانی

  |

  سلام آقای عسگری
  این برای نماینده‌های جنرال است برای نماینده ها با کد ۵۴ که فقط بیمه عمر میفروشند روش محاسبه به چه صورت است لطفا راهنمایی کنید.

  پاسخ

  • حامد عسگری

   |

   درود بر شما
   کارمزد نمایندگان ۵۴ مطابق آیین نامه، حداکثر ۷۰ درصد کارمزد نمایندگان جنرال است
   باتشکر

   پاسخ

 • نوشادنراقی

  |

  استاد یکسری ازشرکتها که طبق آیین نامه عمل نمیکنند.
  این ۳یا۴ درصدکارمزدوصول حق بیمه راازسال دوم بیمه نامه به بعدپرداخت
  مینمایند.
  وباتشکرازاین محاسباتی که زحمت کشیدیدودراختیارماقراردادید.

  پاسخ

  • حامد عسگری

   |

   درود بر شما
   اینکه برخی شرکت ها به آیین نامه های لازم الاجرا پایبند نیستند چیز جدیدی نیست. در مقاله هم آوردیم که با وجود لازم الاجرا بودن آیین نامه ۸۳ هنوز برخی شرکتها ملاک شان برای پرداخت کارمزد آیین نامه ۶۸ است.
   ممنون از کامنت تون

   پاسخ

 • ترک فر

  |

  به نام خدا
  با سلام و احترام
  ببخشید من میخواستم سو تفاهم پیش آمده برای خودم را برطرف کنم.
  کارمزدی که به من پرداخت میشود اینگونه است که در سال اول، هر ماه ۲۰ درصد حق بیمه پرداخت میشود و در سال دوم تا پنجم، معادل ۱۰ درصد حق بیمه به صورت ماهانه پرداخت میشود و از سال ششم تا سال آخر، معادل ۳ درصد.
  ولی این با چیزی که شما بیان نمودید همخوانی ندارد.
  بسیار سپاسگزار خواهم بود که مرا راهنمایی فرمایید.

  پاسخ

  • حامد عسگری

   |

   درود بر شما
   در متن مقاله اشاره شد که درصدها مربوط به نمایندگان جنرال است. روال محاسبه کارمزد برای نمایندگان آیین نامه ۵۴ و یا شرکتهای خدمات بیمه و… متفاوت است.
   باسپاس

   پاسخ

 • امیر نصیری

  |

  سلام
  بنده واقعا اهل تمجید و تعارف های توخالی نیستم و احساس میکنم واقعا به کسی که کارهای ارزشمندی رو انجام میده باید ازش نه تنها تعریف و تمجید کرد بلکه باید مورد تقدیر قرار بگیره.
  بنده فکر میکنم در طول این چندسال که با جناب آقای عسگری و بیمه مارکتینگ آشنا شدم و از مطالب شون بهره مند هستیم و استفاده میکنیم شاید اولین باری باشه که ارسال نظری انجام میدم که باید عرض کنم قصور افرادی مثل بنده هست که باعث میشه حق افرادی همچون آقای عسگری به خوبی ادا نشه.
  با اینحال باید همیشه حق مطلب رو ادا کرد… جناب آقای عسگری عزیز از اینکه با ظرافت و موشکافی،نظریه های بازاریابی و فنون اجرایی اونها رو همچون خیاطی زبر دست بر تن صنعت بیمه میکنید ازتون سپاسگذاری میکنم.
  ا ز قدیم ندیم هم گفتن : قدر زر زرگر شناسد ، قدر گوهر گوهری

  بدانید که قدر شما هم نزد افرادی مثل بنده به خوبی شناخته شده هست و بزرگان هم از شما حمایت خواهند کرد.

  بیمه گر و توانگر و استوار باشید…. یا حق

  پاسخ

  • حامد عسگری

   |

   جناب آقای نصیری عزیز درود بر شما
   از اظهارلطف صمیمانه جنابعالی کمال تشکر و امتنان رو دارم
   و البته بارها عرض کرده ام که خودم رو وام دار زحمات بزرگان و پیش کسوتان صنعت بیمه می دونم
   اظهارلطف جنابعالی و سایر عزیزان، توان من برای عهده دار بودن مسئولیتی که بردوش دارم را افزایش می دهد و از این بابت بی نهایت سپاسگزارم
   بیمه گر و توانگر باشید…

   پاسخ

 • خلیل ستاری

  |

  استادگرانقدرجناب آقای عسگری
  درمورد انتقال پورتقوازشرکتی به شرکت دیگرباکمترین صدمات به بیمه گذارتوضیح فزمایید.ممنون

  پاسخ

  • حامد عسگری

   |

   درود بر شما جناب ستاری عزیز
   در این مورد باید قوانین شرکت مبدا و مقصد رو بدونید و بنابراین باید پاسخ این سؤال در جریان مذاکره و انتقال، با مدیران ذی صلاح هر دو شرکت دریافت کنید.
   بیمه گر و توانگر باشید…

   پاسخ

 • شیروانی

  |

  با سلام خدمت استاد عزیزم جناب آقای عسگری و همکاران شما در مجموعه بیمه مارکتینگ
  بی صبرانه منتظر تشکیل وبینار مربوطه می باشم.
  ۱- فقط فکر کنم کلمه ” میلیون ” بعد از توضیحات جدول جا افتاده است (۳۹۷ میلیون)
  ۲- در مورد روش اول هم فکر کنم مبنای اجرا ، آیین نامه ۸۳ شورای عالی بیمه باشد.
  ۳- و ای کاش در مورد کارمزد پوشش های اضافی بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری نیز توضیحات شفاف خود را ارائه می نمودید. البته در همین قسمت جواب دیدگاهها می شود اضافه گردد.
  با تشکر از زحمات حضرتعالی

  پاسخ

  • حامد عسگری

   |

   درود بر شما
   مورد اول اصلاح شد
   در مورد دوم با اینکه ملاک، آیین نامه ۸۳ است اما همچنان برخی از شرکت های بیمه از همان نظام پرداختی آیین نامه ۶۸ استفاده می کنند که البته و خوشبختانه در آینده نزدیک آنها نیز آیین نامه ۸۳ را همانطور که باید، لازم الاجرا خواهند دانست.
   مورد سوم هم به توجه شماره ۳ توجه کنید! در آنجا گفته ایم مبالغ حق بیمه مندرج در جداول و محاسبات، شامل حق بیمه پوشش های تکمیلی نمی باشد. بنابراین کارمزد پوشش های تکمیلی که مدنظر شماست در محاسبات درج شده است.
   به هرحال ممنونم از درج کامنت تون
   موفق باشید…

   پاسخ

 • م

  |

  استاد عزیز کارمزد از سرمایه بیمه نامه حساب میشه نه از حق بیمه سال اول

  پاسخ

  • حامد عسگری

   |

   سرکار خانم فاطمه خطیبی؛ نماینده محترم بیمه دانا در اهواز، درود بر شما!
   خواهش می کنم وقتی می خواهید برای یک مقاله کامنت بگذارید، ابتدا زحمت مطالعه تمام مقاله رو بکشید که نه اجحافی در حق نویسنده و نه اجحافی در حق خودتون بکنید.
   در متن مقاله ۳ پاراگراف سبز رنگ هست که تعمداً با این رنگ نوشته شده که شما حتماً ببینید و بخوانید که ظاهراً شما نه دیده اید و نه خوانده اید!
   در این سه پاراگراف، توضیح دادیم که ملاک محاسبه کارمزد بیمه عمر، سرمایه فوت هست و نه حق بیمه. این مورد صراحتاً در آیین نامه های ۸۳ و ۶۸ آمده و نیازی به یادآوری ندارد. اما برای محاسبه درآمد ۵ ساله ابتدایی، بالآخره باید یک حالت پیش فرض را در نظر بگیریم که ما در نظر گرفتیم سرمایه فوت، حداکثر گرفته شود تا ۳۰ در هزار سرمایه فوت با ۷۵ درصد حق بیمه سال اول برابر شود که بتوانیم جداولی نظیر آنچه در بالا ملاحظه می فرمایید را در اختیار نمایندگانی قرار دهیم که هیچ دورنمایی از میزان درآمدزایی بالقوه در بیمه های عمر ندارند!
   حالا چرا شما مجدداً کامنتی با این محتوا می گذارید و نکته ای را یادآوری می کنید که در متن مقاله به سه عنوان مختلف، به آن اشاره کرده ایم و گفته ایم که بله! ما هم می دانیم ملاک محاسبه چیست؛ واقعاً نمی دانم!!!!
   باسپاس از حُسن نیت شما در کامنت های آتی…
   بیمه گر و توانگر باشید…

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید